JEZYK POLSKI
JEZYK ANGIELSKI
JEZYK NIEMIECKI
JEZYK FRANCUSKI

Separatory substancji ropopochodnych

Published by KMB STEEL PRODUCT® on

Separatory substancji ropopochodnych to urządzenia przeznaczone do oczyszczania wody z zanieczyszczeń ropopochodnych – mogą to być chociażby oleje, benzyna oraz inne substancje ropopochodne. Obecnie separatory stosowane są zarówno w zakładach przemysłowych, jak i na parkingach i stacjach benzynowych, czyli wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wycieku substancji ropopochodnych. Zastosowanie separatorów zapobiega niebezpiecznym zanieczyszczeniom wód gruntowych i powierzchniowych.

Jak działają nowoczesne separatory substancji ropopochodnych? Kiedy przepisy nakładają obowiązek ich montażu? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Separator substancji ropopochodnych – co to jest i jak działa?

Separator substancji ropopochodnych to specjalistyczne urządzenie, którego zastosowanie ma na celu oczyszczenie wody z olejów, benzyny, smarów i innych substancji ropopochodnych. Jego głównym zadaniem jest oddzielanie tych substancji od wody, zanim trafi ona do systemów kanalizacyjnych lub bezpośrednio do środowiska.

Jak działa separator? Zanieczyszczona woda oczyszczana jest w sposób grawitacyjny, przy czym wykorzystywana jest różnica ciężarów właściwych wody i substancji oleistych. Dzięki zastosowaniu niezawodnych systemów zawiesiny ropopochodne zatrzymywane są w specjalnym osadniku. Oleiste substancje ropopochodne, których ciężar właściwy jest niższy, pozostają na powierzchni wody. Tym samym do odpływu trafia woda oczyszczona.

Z czasem może oczywiście dojść do przepełnienia osadnika. Bez obaw! Separatory mają systemy zabezpieczające przed ponownym wypływem substancji ropopochodnych do wody. Dostępne są urządzenia z pływakiem, który zamyka zbiornik, gdy dojdzie do jego przepełnienia. Innym rozwiązaniem jest system bypassowy, który nadmierną ilość wody przekierowuje do obejścia burzowego.

Separator substancji ropopochodnych – kiedy wymagany?

Czy warsztat samochodowy musi mieć separator? Gdzie montuje się separatory substancji ropopochodnych? Obowiązek separatorów regulowany jest przepisy prawa, wynika on z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 458 ze zm.).

Artykuł 146 ust. 2 tej ustawy mówi, że właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zamontować separator, gdy stężenie substancji ropopochodnych w wodach opadowych przekracza 15 mg/l. (Jednak również przy mniejszym stężeniu warto rozważyć zastosowanie separatora ze względu na ochronę środowiska.)

Ustawa mówi, że separatory są wymagane w obiektach, w których przeprowadza się prace z wykorzystaniem substancji ropopochodnych, np. paliw, olejów lub smarów. W praktyce oznacza to, że montaż separatora jest obligatoryjny w takich obiektach, jak:

 • stacje benzynowe;
 • warsztaty samochodowe;
 • parkingi;
 • myjnie samochodowe;
 • punkty kontroli pojazdów;
 • zakłady przemysłowe.

Oprócz tego montaż separatorów jest wymagany także w miejscach, gdzie wody opadowe spływają z powierzchni, na których mogą znajdować się substancje ropopochodne. Dotyczy to np. dróg i lotnisk.

Montaż separatora na parkingach i stacjach benzynowych. O czym należy pamiętać?

Aby separator substancji ropopochodnych warsztacie samochodowym, zakładzie przemysłowym lub innym obiekcie, dobrze wypełniał swoją rolę, należy go zamontować możliwie jak najbliżej źródła cieczy lekkiej. Należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • Jeśli separator znajduje się poza budynkiem, kanał doprowadzający ścieki musi znajdować się na głębokości, która uniemożliwia przemarzanie;
 • Poziom wód gruntowych musi znajdować się niżej niż wylot separatora. Dlaczego to istotne? Dzięki temu nie dojdzie do wyparcia urządzenia;
 • Trzeba uwzględnić późniejszą eksploatację separatora, m.in. istotne jest umiejscowienie go w taki sposób, aby możliwy był dojazd wozu asenizacyjnego;
 • Jeśli został zastosowany układ opróżniania, złączki muszą być tak umiejscowione, aby możliwe było łatwe podłączenie przewodu ssawnego wozu asenizacyjnego;
 • Separator nie powinien za bardzo wystawać ponad powierzchnię gruntu, aby nie zakłócał ruchu pieszego i samochodowego.

Separatory substancji ropopochodnych na parkingach, w warsztatowych samochodowych i myjniach – podsumowanie

Nowoczesne separatory odgrywają bardzo ważną rolę na parkingach, stacjach benzynowych i w zakładach przemysłowych – zapobiegają wyciekom i tym samym minimalizują ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zastosowanie separatorów przynosi istotne korzyści ekologiczne, ponieważ umożliwiają one efektywną ochronę wód i gleby. Pamiętajmy jednak, że montaż separatora substancji ropopochodnych redukuje również potencjalne koszty związane z naprawą szkód środowiskowych, do których mogłoby dojść bez tego rozwiązania.